loading

Sách, tuyển tập

FAO yearbook [of] forest products : 1994-1998 = Annuaire FAO [des] produits forestiers : 1994-1998 = Anuario FAO [de] productos forestales : 1994-1998

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : tr. ; 30 cm

Chủ đề : 1. Lâm nghiệp -- Thống kê -- Niên giám. 2. Lâm sản -- Thống kê -- Niên giám. 3. Niên giám.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 4433
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top