loading

Sách, tuyển tập

FAO yearbook [of] fishery statistics : aquaculture production = Annuaire FAO [des] statistiques des pêches : production de l'aquaculture = Anuario FAO [de] estadísticas de pesca : producción de acuicultura

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : tr. ; 30 cm

Chủ đề : 1. Ngư nghiệp -- Thống kê -- Niên giám -- 1998. 2. Nuôi cá -- Thống kê -- Niên giám -- 1998. 3. Niên giám.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 4431
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top