loading

Sách, tuyển tập

Réforme agraire : colonisation et coopératives agricoles

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : tr. ; 29 cm

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 850
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top