loading

Sách, tuyển tập

FAO trade yearbook = Annuaire FAO [de] commerce = Anuario FAO [de] comercio

Nhà xuất bản : FAO

Năm xuất bản : [19-?]

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : tr. ; 29 cm

Chủ đề : 1. Thống kê thương mại -- Niên giám. 2. Niên giám.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 4321
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top