loading

Sách, tuyển tập

Yearbook [of] fishery statistics : capture production = Annuaire statistiques des pêches : captures = Anuario estadísticas de pesca : capturas

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : tr. ; 30 cm

Chủ đề : 1. Ngư nghiệp -- Thống kê -- Niên giám. 2. Niên giám.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 4259
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top