loading

Sách, tuyển tập

Production yearbook = Annuaire [de la] production = Anuario [de] producción

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : tr. ; 30 cm

Chủ đề : 1. Nông nghiệp -- Khía cạnh kinh tế -- Thống kê -- 1998. 2. Nông sản -- Thống kê -- Niên giám -- 1998. 3. Niên giám.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 4289
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top