loading

Sách, tuyển tập

Bình Tây đại nguyên soái Trương Định = Western Pacifying Grand Marshal

Nhà xuất bản : Nxb. Đồng Nai

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : 12tr. : hình vẽ màu ; 20cm

Số phân loại : 959.7

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNV 12312
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top