loading

Materials we need [video recording] : science and technology for 5-7 year olds : programme 1 of 4 : Paper

Nhà xuất bản : Channel 4 Schools

Năm xuất bản : [200?]

Nơi xuất bản : [Warwick, U.K.]

Mô tả vật lý : 1 băng video (VHS) (15ph) : màu

Số phân loại : 600

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) TNN 4116 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top