loading

Sách, tuyển tập

FAO Trade yearbook = Annuaire FAO [du] commerce = Anuario FAO [de] comercio

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : tr. ; 29 cm

Chủ đề : 1. Kinh doanh hàng hóa -- Thống kê. 2. Nông sản -- Tiếp thị -- Thống kê. 3. Niên giám.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 4254
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top