loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu và phát triển một số phương pháp tổ chức xử lý trong các cơ sở dữ liệu phân tán và song song / Nguyễn Mậu Hân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Huy

Tác giả : Nguyễn Mậu Hân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Huy

Nhà xuất bản : Viện Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. : sơ đồ ; 21cm

Số phân loại : 005.75

Chủ đề : 1. Cơ sở dữ liệu phân tán -- Tóm tắt. 2. Truy vấn (Khoa học máy tính) -- Tóm tắt. 3. Xử lý song song (Máy tính điện tử) -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17726
Phục vụ đọc tại chỗ
Top