loading

Luận án, luận văn

Về một cách tiếp cận trong nghiên cứu chuyển đổi mô hình quan hệ sang mô hình hướng đối tượng / Hoàng Quang ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Thuần, Đoàn Văn Ban

Tác giả : Hoàng Quang ; Người hướng dẫn khoa học : Hồ Thuần, Đoàn Văn Ban

Nhà xuất bản : Viện Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 005.757

Chủ đề : 1. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng -- Tóm tắt. 2. Lập trình hướng đối tượng (Tin học) -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17720
Phục vụ đọc tại chỗ
Top