loading

Luận án, luận văn

Dispositif microfluidique de concentration et de detection pour le dosage du plomb (Pb2+) dans l'eau : thèse pour obtenir le grade de Docteur de Grenoble INP, spécialité : Mécanique des fluides, energétique, procédés / Tran Van Man

Tác giả : Tran Van Man

Nhà xuất bản : Inst. Polytechnique de Grenoble

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Grenoble

Mô tả vật lý : xlvii,94 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30cm

Số phân loại : 660.2842

Chủ đề : 1. Chất lỏng. 2. Chì -- Độc chất học. 3. Chì -- Khía cạnh môi trường. 4. Chiết xuất (Hóa học). 5. Microfluidics. 6. Nước uống -- Hàm lượng chì. 7. Luận án -- Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17744
Phục vụ đọc tại chỗ
Top