loading

Luận án, luận văn

Đánh giá tốc độ hội tụ nghiệm galerkin-sóng nhỏ của bài toán cauchy đối với một số lớp phương trình giả vi phân / Bùi Kiên Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Chương

Tác giả : Bùi Kiên Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Minh Chương

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 24tr. ; 21cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Bài toán Cauchy -- Tóm tắt. 2. Làn sóng toán học -- Tóm tắt. 3. Phương pháp Galerkin -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17660
Phục vụ đọc tại chỗ
Top