loading

Luận án, luận văn

Phương pháp tuyên truyền Hồ Chí Minh - những đặc trưng và sự vận dụng để đổi mới phương pháp tuyên truyền của cán bộ tư tưởng cấp tỉnh và huyện của Đảng hiện nay / Hoàng Quốc Bảo ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Phúc Thăng, Trần Thành

Tác giả : Hoàng Quốc Bảo ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Phúc Thăng, Trần Thành

Nhà xuất bản : Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2004

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : [4], 192, [8] tờ ; 30cm

Số phân loại : 335.4346

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 17624
Phục vụ đọc tại chỗ
Top