loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

New single machine scheduling problems with deadlines for the characterization of optimal solutions

Tác giả : Tạ Thanh Thủy Tiên

Nhà xuất bản : Université de Tours

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Tours, France

Mô tả vật lý : 144 tr. : minh họa ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.53

Chủ đề : 1. Lập kế hoạch sản xuất. 2. Luận án -- Pháp. 3. Tối ưu hóa toán học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25358
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25359 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top