loading

Luận án, luận văn

Etude par RPE et RCI d'espèces réactives formées en phase gazeuse par impact d'électrons lents / Gérard Mauclaire

Tác giả : Gérard Mauclaire

Nhà xuất bản : Université de Paris-Sud

Năm xuất bản : 1973

Nơi xuất bản : Orsay, France

Mô tả vật lý : 163 tr., 4 tờ : biểu đồ, đồ thị ; 30 cm

Số phân loại : 539.72112

Chủ đề : 1. Electron. 2. Luận án -- Pháp. 3. Vật lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 25301
Phục vụ đọc tại chỗ
Top