loading

Sách, tuyển tập

Nhân dân Pháp đoàn kết với Việt Nam trong đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1975) / Nguyễn Thị Hạnh

Tác giả : Nguyễn Thị Hạnh

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 183 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045740798

Số phân loại : 959.7043344

Chủ đề : 1. Chiến tranh Đông Dương, 1946-1954. 2. Chiến tranh Việt Nam, 1961-1975. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- 1954-1975. 4. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Pháp -- 1954-1975.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 785/2019
(14192)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 786/2019
(14193)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top