loading

Sách, tuyển tập

Triggers : a new approach to self-motivation / Stanley Mann

Tác giả : Stanley Mann

Nhà xuất bản : Prentice-Hall

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : [S.l.

Mô tả vật lý : xx, 201 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Tự nhận thức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 780/99
(K09.08_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top