loading

Sách, tuyển tập

Hồ Chí Minh từ nhận thức lịch sử đến hành động cách mạng / Phan Ngọc Liên chủ biên

Tác giả : Phan Ngọc Liên chủ biên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 309 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 335.4346

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1358/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1359/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top