loading

Luận án, luận văn

OntoApp : une approche déclarative pour la simulation du fonctionnement d'un logiciel dès une étape précoce du cycle de vie de développement / Tuan Anh Pham

Tác giả : Tuan Anh Pham

Nhà xuất bản : Université Côte d'Azur

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Nice, France

Mô tả vật lý : [14], 165 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 005.1

Chủ đề : 1. Bản thể học. 2. Kỹ thuuật phần mềm. 3. Phần mềm máy tính -- Phát triển. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24094
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 24095 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top