loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Phiếu đệ trình số 1108/TTM/P3/2 ngày 22/111959 của phòng III Bộ Tổng tham muu Quốc phòng về việc Bảo An thay thế Thủy quân Lục chiến tại Hoàng Sa = Note No. 1108/TTM/P3/2 dated Nov.22, 1959 of Bureau III, National Defense General staff on replacing marines stationing on the paracel Islands

Mô tả vật lý : 1 ảnh màu : khung bằng nhựa POM ; kích thước 57 x 72 cm

Số phân loại : 779

Chủ đề : 1. Việt Nam. $bThủy quân Lục chiến -- Nguồn tư liệu. 2. An ninh quốc gia -- Việt Nam -- Hoàng Sa -- Nguồn tư liệu. 3. Tư liệu biển đảo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 T 3211
Phục vụ đọc tại chỗ
Top