loading

Sách, tuyển tập

FAO yearbook : production#FAO annuaire : production#FAO anuario : producción

Nhà xuất bản : FAO

Nơi xuất bản : Rome

Mô tả vật lý : ; 30 cm

Số phân loại : 338.170727

Chủ đề : 1. Niên giám. 2. Sản xuất nông nghiệp -- Thống kê. 3. Niên giám.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 L 4149
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top