loading

Sách, tuyển tập

Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị : dành cho đảng viên mới

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 299 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786045704936

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Khoa học chính trị -- Dạy và học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 304/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 305/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top