loading

Sách, tuyển tập

Lời dạy của Rumi / Andrew Harvey ; Nguyễn Kim Liên, Trần Thị Anh Ngọc dịch

Tác giả : Andrew Harvey ; Nguyễn Kim Liên, Trần Thị Anh Ngọc dịch

Mô tả vật lý : 267 tr. ; 21x15 cm

ISBN : 9786045043929

Số phân loại : 297.4092

Chủ đề : 1. Jalāl al-Dīn Rūmī, $cMaulana, 1207-1273. 2. Hồi giáo. 3. Hồi giáo -- Học thuyết. 4. Nhóm Mevleviyeh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 16639
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top