loading

Sách, tuyển tập

Từ điển Anh - Anh Việt = English - English - Vietnamese dictionary / chủ biên Lâm Quang Đông (Trưởng Khoa Anh Trường ĐHNN-ĐHQGHN) và tập thể Khoa Anh Trường ĐHNN-ĐHQGHN ; biên dịch Nhóm The Windy

Tác giả : chủ biên Lâm Quang Đông (Trưởng Khoa Anh Trường ĐHNN-ĐHQGHN) và tập thể Khoa Anh Trường ĐHNN-ĐHQGHN ; biên dịch Nhóm The Windy

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : xxxii, v59, 1570 tr. : minh họa màu ; 39 cm

ISBN : 9786049342769

Số phân loại : 423.95922

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Từ điển -- Tiếng Việt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Tham Khảo K 6479
Phục vụ đọc tại chỗ
Top