loading

Bài trích

Hồng Vân - Thu Hà

/ Hồng Vân - Thu Hà // Xây dựng đời sống văn hóa. - Tháng 6. - Tr.52-53

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Xuân Bính Thân này, Sọong cô của người Sán Dìu và Lễ Mừng sinh nhật của người Nùng ở huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia...

Top