loading

Ấn phẩm định kỳ

Nghiên cứu nhà nước và pháp quyền / Viện Luật học ; Tổng biên tập Nguyễn Văn Lưu ; chủ nhiệm Phạm Văn Bạch

Tác giả : Viện Luật học ; Tổng biên tập Nguyễn Văn Lưu ; chủ nhiệm Phạm Văn Bạch

Thông tin chi tiết

Nhan đề :

Năm xuất bản :

Nhà xuất bản :

Show more >>

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2 CV126
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 2 CV126 A1
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 2 CV126 A2
Phục vụ đọc tại chỗ
Top