loading

Sách, tuyển tập

Vấn đề việc làm của thanh niên người dân tộc thiểu số trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập WTO : thực trạng và giải pháp / Trịnh Quang Cảnh

Tác giả : Trịnh Quang Cảnh

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 142 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 21 cm

ISBN : 9786046237211

Số phân loại : 331.125009597

Chủ đề : 1. Tộc người thiểu số -- Việt Nam -- Điều kiện kinh tế. 2. Tộc người thiểu số -- Việt Nam -- Điều kiện xã hội. 3. Việc làm -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 26524
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top