loading

Sách, tuyển tập

Phân tích từ loại, phân tích câu và cú pháp = Parsing, analysis & syntax / Nguyễn Thành Yến giới thiệu

Tác giả : Nguyễn Thành Yến giới thiệu

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 58 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 425

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Câu. 2. Tiếng Anh -- Cú pháp. 3. Tiếng Anh -- Ngữ pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Luân chuyển QH LD 13426
Đang được mượn
Top