loading

Sách, tuyển tập

Trạng từ = Adverbs / Milon Nandy ; Nguyễn Thành Yến giới thiệu

Tác giả : Milon Nandy ; Nguyễn Thành Yến giới thiệu

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 36 tr. : hình vẽ ; 23 cm

Số phân loại : 425

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Ngữ pháp. 2. Tiếng Anh -- Trạng từ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 13425
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15895
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15896
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15897
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top