loading

Luận án, luận văn

Định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : nội dung cơ bản và những điều kiện chủ yếu để thực hiện / Nguyễn Văn Oánh

Tác giả : Nguyễn Văn Oánh

Nhà xuất bản : Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 173 tờ ; 29 cm

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa duy vật biện chứng. 2. Chủ nghĩa xã hội -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8726
Phục vụ đọc tại chỗ
Top