loading

Sách, tuyển tập

Tự học tiếng Anh ngân hàng/ Hoàng Yến

Tác giả : Hoàng Yến

Nhà xuất bản : Nxb. Hải Phòng

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hải Phòng

Mô tả vật lý : 214 tr. ; 18 cm +$eCD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Dạy và học. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 391/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 392/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 393/2016 BH
(N 63)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 394/2016 BH
(N 64)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 25914
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top