loading

Bài trích

Phạm Thị Thanh Bình

Di cư lao động Asean : Tình hình và đặc điểm / Phạm Thị Thanh Bình // Hồ sơ sự kiện. - 25/10/2015. - Tr.44-46

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Di cư lao động là vấn đề tất yếu mà các quốc gia đang phát triển phải đối mặt khi chuyển đổi nền kinh tế, trong đó có các nước Asean. Nguyên nhân của di cư lao động là do bất bình đẳng xã hội, bất bình đẳng trong thu nhập... buộc người lao động phải di chuyển nhằm mục đích tạo dựng một cuộc sống đầy đủ hơn cho bản thân, gia đình và xã hội.

Top