loading

Sách, tuyển tập

Văn kiện Đảng toàn tập. T.14, 1953

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : vi, 713 tr. ; 23 cm

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Đảng Cộng Sản Việt Nam -- Công tác Đảng. 2. Đảng Cộng Sản Việt Nam -- Văn kiện -- 1953.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 679/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top