loading

Sách, tuyển tập

Văn kiện Đảng toàn tập. T.4, 1932-1934

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : vi, 540 tr. : chân dung ; 23 cm

Số phân loại : 324.2597071

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 669/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top