loading

Sách, tuyển tập

Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện : thực tiễn và giải pháp / Lê Quan Hoan ... [và nh.ng. khác] ; Đỗ Xuân Định chủ biên

Tác giả : Lê Quan Hoan ... [và nh.ng. khác] ; Đỗ Xuân Định chủ biên

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 158 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045711903

Số phân loại : 324.2597071

Chủ đề : 1. Công tác cán bộ lãnh đạo.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4391/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4392/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top