loading

Sách, tuyển tập

Chủ doanh nghiệp với các báo cáo tài chính : sách chuyên khảo / Nguyễn Trọng Cơ

Tác giả : Nguyễn Trọng Cơ

Nhà xuất bản : Tài chính

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 471 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786047911967

Số phân loại : 658.1512

Chủ đề : 1. Báo cáo tài chính. 2. Doanh nghiệp -- Quản lý. 3. Doanh nghiệp -- Tài chính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3187/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 3188/2015
(DN 1617)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 24963
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top