loading

Sách, tuyển tập

1500 câu bản ngữ Anh Mỹ thông dụng = 15000 Sentence patterns of daily native English American / Fath Tan Nguyễn Thị Kim Lan

Tác giả : Fath Tan Nguyễn Thị Kim Lan

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 415 tr. ; 21 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

ISBN : 9786046418788

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2740/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 2741/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2742/2015 BH
(V 206)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2743/2015 BH
(V 207)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top