loading

Sách, tuyển tập

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam / Trần Thị Phúc An

Tác giả : Trần Thị Phúc An

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 318 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045709061

Số phân loại : 335.4346

Chủ đề : 1. Chủ nghĩa xã hội -- Viện Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 997/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 998/2015
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top