loading

Trái đất nổi giận [tài liệu ghi hình] = Angry earth

Nhà xuất bản : Phương Nam phim phát hành

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 DVD (1h40ph) : âm thanh stereo, hình ảnh đen trắng, màu ; 4 3/4 in.

Số phân loại : 551.22

Chủ đề : 1. Động đất. 2. Sóng thần. 3. Thảm họa thiên nhiên. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 7520 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 7521 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top