loading

Luận án, luận văn

Nghiệm minimax của bài toán Cauchy đối với phương trình và hệ phương trình vi phân đạo hàm riêng phi tuyến cấp một có Hamiltonian đo được theo biến thời gian / Nguyễn Đắc Liêm

Tác giả : Nguyễn Đắc Liêm

Nhà xuất bản : Viện Toán học

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 123 tờ ; 30 cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Bài toán Cauchy -- Nghiệm bằng số. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 3. Phương trình Hamilton-Jacobi. 4. Phương trình vi phân hàm.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 8053
Phục vụ đọc tại chỗ
Top