loading

Sách, tuyển tập

Những câu thường đàm qua điện thoại = Common telephone expressions / Nguyễn Thành Yến biên dịch

Tác giả : Nguyễn Thành Yến biên dịch

Nhà xuất bản : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2002

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 151 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 6928
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top