loading

Sách, tuyển tập

Văn xuôi dân tộc và miền núi đầu thế kỷ XXI : truyện ngắn / Cao Duy Sơn ... [và nh.ng. khác] tuyển chọn

Tác giả : Cao Duy Sơn ... [và nh.ng. khác] tuyển chọn

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 723 tr. : chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3411/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3412/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top