loading

Sách, tuyển tập

Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang Thủ đô kháng chiến : kỷ yếu hội thảo

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2011

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 383 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 324.2597075

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3385/2014
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top