loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Métallation chimiosélective des azobenzènes. Substitution nucléophile aromatique des acides naphtoïques en présence de ligands chiraux / Nguyen Thị Thanh Thuy

Tác giả : Nguyen Thị Thanh Thuy

Nhà xuất bản : Institut des Molécules et des Matériaux du Mans, Université du Maine

Năm xuất bản : 2014

Nơi xuất bản : Le Mans, France

Mô tả vật lý : 156 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 547

Chủ đề : 1. Hóa hữu cơ. 2. Luận án -- Pháp. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21723
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21724 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top