loading

Sách, tuyển tập

Strengthening governance of social safety nets in Asean / Sara Giannozzi and Asmenn Khan

Tác giả : Sara Giannozzi and Asmenn Khan

Nhà xuất bản : World Bank

Năm xuất bản : 20-?]

Nơi xuất bản : [Washington, D.C.

Mô tả vật lý : 46 tr. : bảng, sơ đồ ; 30 cm

Số phân loại : 362

Chủ đề : 1. An sinh xã hội. 2. Phát triển bền vững.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 WB 5532
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 WB 5533
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top