loading

Sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính (CPA) trong đánh giá mức độ tiếp cận nghèo của các tổ chức tài chính vi mô / Siegfried Bauer; Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Xuân Luận // Nghiên cứu kinh tế. - Số 2, 2/2014. - Tr. 42-46

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Bài viết đề cập đến phương pháp đánh giá mức độ tiếp cận nghèo của các chương trình, dự án giảm nghèo nói chung và tài chính vi mô nói riêng. Trong nhiều phương pháp, thì phương pháp phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis - CPA) là phương pháp hiệu quả và được sử dụng phổ biến hiện nay ở nhiều nước, rất cần tham khảo để áp dụng ở Việt Nam

Top