loading

Sách, tuyển tập

Giáo trình hóa keo : hóa lý các hệ vi dị thể và hiện tượng bề mặt / Mai Hữu Khiêm

Tác giả : Mai Hữu Khiêm

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 173 tr. : hình vẽ ; 24 cm

Số phân loại : 541.33

Chủ đề : 1. Hóa học bề mặt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 22578
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top