loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu sử dụng vật liệu Nano từ tính CoFe2O4 làm chất mang xúc tác cho phản ứng Knoevenagel, Sonogashira, Suzuki, Heck / Bùi Tấn Nghĩa ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thanh Sơn Nam, Phan Thị Hồng Nhan

Tác giả : Bùi Tấn Nghĩa ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thanh Sơn Nam, Phan Thị Hồng Nhan

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [19, 151, 48] tờ : hình vẽ, biểu đồ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 660.2995

Chủ đề : 1. Chất xúc tác -- Ứng dụng công nghiệp. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Vật liệu cấu trúc Nano -- Ứng dụng công nghiệp. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21406
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 21407 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top