loading

Sách, tuyển tập

Từ then chốt trên các phương tiện truyền thông / Bill Mascull ; dịch và chú giải Nguyễn Thành Yến

Tác giả : Bill Mascull ; dịch và chú giải Nguyễn Thành Yến

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 340 tr. : hình vẽ ; 20 cm

Số phân loại : 302.2308

Chủ đề : 1. Phương tiện truyền thông đại chúng -- Thuật ngữ. 2. Truyền thông.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 21168
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top